November 2019 N1

by Aleksey Ross

November 2019 № 1 

Cover Story by ALEKSEY ROSS

Contributors: Aleksey Ross, Ksenia Belaya, Anastasia Yurkina, Iuliia Savinova, Anastasiia Usacheva, Lia Koltyrina, Ekaterina Khashchivskaia, Nickolay Starorusskiy

Respondent: Dmitry Zakharov

Issues