Harsh city

Harsh city  

Photographer: Elena Rezvova @elenarezvova
Makeup Artist/Hair Stylist: Evgeniya Somova @evgeniyasomova
Model: Ivan Volkov @vanyavolkov

Webitorials

Open Submissions: Fashion/Beauty/Art. Deadline: August 15